วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลอำเภอหนองวัวซอ

• ประวัติ : อำเภอหนองวัวซอเดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองวัวซอ โดยตั้งที่ว่าการอำเภอบริเวณบ้านโนนหวาย ตำบลโนนหวาย ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 39 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอหนองวัวซอ

• ที่มาของชื่ออำเภอ : ความเป็นมาของอำเภอหนองวัวซอ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นนิยายปรัมปราว่า สมัยก่อนมีวัวป่าฝูงใหญ่อาศัยอยู่บริเวณหนองนาเกลือ ปัจจุบันคือหนองประจักษ์ ได้บ่ายหน้าลัดเลาะหาอาหารไปทางทิศใต้โดยมีจุดหมายอยู่ที่หนองน้ำแห่ง หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ โดยจะมาที่หนองน้ำแห่งนี้บ่อย ๆ จนชาวบ้านได้ขนานนามหนองนี้ว่า "หนองวัวซอ" ปัจจุบันเป็นบ้านโคกก่องและบ้านหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ ต่อมาได้ใช้ชื่อนี้เป็นหมู่บ้าน กิ่งอำเภอ และอำเภอหนองวัวซอจนถึงปัจจุบัน
• คำขวัญอำเภอหนองวัวซอ
" อุทยานหอยหิน ถิ่นไดโนเสาร์ ร่มเงาแห่งธรรมะ สวยสะไหมหมี่ขิด ดั่งเนรมิต น้ำตกหินตั้ง "

• วิสัยทัศน์อำเภอหนองวัวซอ

“ เมืองเกษตรปลอดภัย ใฝ่คุณธรรม ผู้นำพลังงานทางเลือก ”


ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง
อำเภอหนองวัวซอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอหนองวัวซอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1.

หมากหญ้า(Mak Ya)10 หมู่บ้าน

5.

น้ำพ่น(Nam Phon)9 หมู่บ้าน

2.

หนองอ้อ(Nong O)11 หมู่บ้าน

6.
(Nong Bua Ban)9 หมู่บ้าน

3.

อูบมุง(Up Mung)10 หมู่บ้าน

7.

โนนหวาย(Non Wai)10 หมู่บ้าน

4.

กุดหมากไฟ(Kut Mak Fai)11 หมู่บ้าน

8.

หนองวัวซอ(Nong Wua So)8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอหนองวัวซอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นเทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่
 • เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหมากหญ้าและบางส่วนของตำบลหนองวัวซอ
 • เทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองอ้อและบางส่วนของตำบลโนนหวาย
 • เทศบาลตำบลอูบมุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอูบมุงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหวาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมากหญ้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวบานทั้งตำบลและตำบลหนองวัวซอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ)
เศรษฐกิจ
 • 1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 2. รับจ้างทั่วไป
 • 2. อาชีพเสริม ได้แก่ 1. งานหัตถกรรม ทอผ้าไหมขิดและผ้าหมี่ขิด 2. งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม
 • 3. จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่องการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองวัวซอ โทรศัพท์ 0 4228 5863, 0 4228 5888, 0 4228 5889 โทรสาร 0 4228 5890
 • 4. ห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง
การศึกษา
 • 1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 2. โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 3. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
 • 2. มหาวิทยาลัย มี - แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ประชากร
 • 1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 62,762 คน
 • 2. จำนวนประชากรชาย รวม 31,412 คน
 • 3. จำนวนประชากรหญิง รวม 31,350 คน
 • 4. ความหนาแน่นของประชากร 89.28 คนต่อตารางกิโลเมตร
การคมนาคม
 • 1. ทางบก รถยนต์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210, ทางหลวงชนบท
 • 2. ทางน้ำ มี - แห่ง
 • 3. ทางอากาศ มี - แห่ง
การเกษตรและการอุตสาหกรรม
 • 1. ผลผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญ ได้แก่ 1. มะม่วง 2. มันสำปะหลัง 3. อ้อย 4. ยางพารา
 • 2. ชื่อแหล่งน้ำ ที่สำคัญ ได้แก่ 1. ลำห้วยหลวง
 • 3. โรงงานอุตสาหกรรม ที่สำคัญ ได้แก่ 1. บริษัท ทะแนค ประเทศไทย จำกัด
                                                                                    ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น